ความหมายของ KM

แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีพ.ศ.2554-2558

แผนการจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ.2553

 

 ข้อมูลพื้นฐานในการให้บริการของสำนักหอสมุด กำแพงแสน -ฝ่ายบริการ

แผนการจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ.2554         

 

การจัดชั้นหนังสือและวารสารเพื่อให้บริการ –ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

การจัดการเว็บไซด์ด้วย Joomla –ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

แผนการจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ.2555         

 

- กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ –ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

กระบวนการดำเนินโครงการ –ฝ่ายบริหารและธุรการ

- การจัดการปัญหาพิเศษในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

- การบริการยืมคืนอย่างไรให้ถูกใจผู้ใช้ -ฝ่ายบริการ

แผนการจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ.2556

 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ –ฝ่ายบริการ

การจัดการระบบปรับอากาศภายในหน่วยงาน – ฝ่ายบริหารและธุรการ
  ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้การจัดการระบบปรับอากาศภายในหน่วยงาน
 

- การจัดเตรียมตัวเล่มหนังสือและวารสาร – ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

- การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

แผนการจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ.2558

 

ผลการดำเนินการจัดการความรู้ของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (การให้บริการที่เป็นเลิศ)

การจัดการความรู้ประจำปี พ.ศ.2559

 

การจัดการความรู้ตามวงจร PDCA

 

ข้อมูลพื้นฐานในการให้บริการของสำนักหอสมุด กำแพงแสน (Q&A) -ฝ่ายบริการ

 

การจัดชั้นหนังสือและวารสารเพื่อให้บริการ –ฝ่ายพัฒนาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

 

กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ -ฝ่ายพัฒนา

 

กระบวนการดำเนินโครงการ -ฝ่ายบริหาร

     - ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี2555
     - กระบวนการดำเนินงาน
     - การเสนอขออนุมัติโครงการ
     - การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการ
     - แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
     - การยืมเงินสำรองจ่ายโครงการ 

 

การจัดการเว็บไซด์ด้วย Joomla-/ฝ่ายเทคโนฯ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ-ฝ่ายบริการ

 

การบริการยืมคืนอย่างไรให้ถูกใจผู้ใช้-ฝ่ายบริการ

 

การจัดการปัญหาพิเศษในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

 

การจัดการระบบปรับอากาศภายในหน่วยงาน-ฝ่ายบริหาร
           1. คู่มือ การเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศอาคาร 1
            2. คู่มือ การเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศอาคาร 2

 

การจัดเตรียมตัวเล่มหนังสือและวารสาร – ฝ่ายพัฒนาฯ

 

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2558

 

องค์ความรู้ การให้บริการที่เป็นเลิศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน

ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559

 

การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)

 

งานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Module)

 

In-house use การเก็บสถิติการใช้ทรัพยากร

 

 

ข้อมูลพื้นฐานในการให้บริการของสำนักหอสมุด กำแพงแสน (Q&A)-ฝ่ายบริการ

 

การจัดชั้นหนังสือและวารสารเพื่อให้บริการ-ฝ่ายพัฒนาฯ

 

กระบวนการปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่และวงรายการทรัพยากรสารสนเทศ-ฝ่ายพัฒนาฯ

 

กระบวนการดำเนินโครงการ-ฝ่ายบริหาร

 

การจัดการเว็บไซด์ด้วย Joomla-/ฝ่ายเทคโนฯ

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ-ฝ่ายบริการ

 

การบริการยืมคืนอย่างไรให้ถูกใจผู้ใช้-ฝ่ายบริการ

 

การจัดการปัญหาพิเศษในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

 

การจัดการระบบปรับอากาศภายในหน่วยงาน-ฝ่ายบริหาร

 

การจัดเตรียมตัวเล่มหนังสือและวารสาร – ฝ่ายพัฒนาฯ

 

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการศึกษา

  • Search All
  • Books in Kasetsart
  • KU+: Search other libraries

Search All

KUlogo Search Kasetsart Discovery Service:

Keyword Title Author

Books in Kasetsart

KU Library Catalog Search for books, theses, journals & more in Library


KU+: Search other libraries

KUlogo Search KU+: Search other libraries:

Keyword Title Author

จำนวนผู้เยี่ยมชม

901297
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1032
407
1439
894757
1032
15167
901297

Your IP: 18.206.187.81
Server Time: 2020-06-01 23:25:28

ความร่วมมือ

2020  สำนักหอสมุด กำแพงแสน